Uitvoerend Comité

Wie maakt deel uit van het Uitvoerend Comité ?

Een minimum van twee posities in het Comité zal worden gereserveerd voor de patiëntenvertegenwoordigers, 2 voor de academische vertegenwoordigers en 2 voor de vertegenwoordigers van de industrie. Er wordt gesuggereerd dat het Comité een 3+2+2 samenstelling aanneemt, of een 2+2+2 samenstelling waarbij de patiëntenvertegenwoordigers een beslissende stem hebben. In de selectie van het Uitvoerend Comité dient de vereniging zich bewust te zijn van het tripartiete partnerschap dat EUPATI EU omarmt. Het Comité kan de samenstelling van het Uitvoerend Comité op elk moment herzien, op basis van een consensusstemming, op voorwaarde dat er altijd een meerderheid van de posities gereserveerd wordt voor de patiënten- en academische vertegenwoordigers. Het Uitvoerend Comité mag nooit uit meer dan 10 leden bestaan.

Wat is de functie van het Uitvoerend Comité ?

Het Uitvoerend Comité zal :

  • de strategische richting (doelstelling en plan) bepalen van het ENP, in nauwe samenspraak met de Adviesraad;
  • een divers, actief en verenigd ENP-lidmaatschap onderhouden en uitbreiden;
  • het programma uitwerken en logistieke voorbereidingen treffen voor ENP evenementen;
  • subgroepen opzetten om zich te engageren in research, beleidsopties te onderzoeken en een actieplan aan te bevelen;
  • partnerovereenkomsten ondertekenen namens het ENP;
  • beleidsverklaringen en andere documenten namens het ENP uitwerken of ondertekenen;
  • de standpunten van het ENP vertegenwoordigen bij sponsors, financiers, media en andere belanghebbenden;
  • de agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering opmaken;
  • het ENP proces monitoren en evalueren ten opzichte van het werkplan en de vooropgestelde budgetten;
  • erop toezien dat leden voldoen aan de bepalingen van deze statuten.

Wie vertegenwoordigen de leden van het Uitvoerend Comité ?

De leden van het Uitvoerend Comité zullen niet optreden als afgevaardigden van hun specifieke organisatie, instelling of bedrijf, noch vertegenwoordigen zij hun ziektebeeld, onderzoek of geneesmiddel. Leden van het comité hebben de plicht om zich objectief en onafhankelijk te engageren.

Hoe vaak komt het Uitvoerend Comité samen?

Het wordt aangeraden om minstens éénmaal per kwartaal samen te komen.